Demografik dividend

 (Ingl Demographic dividend) – “Demografik imkoniyatlar darcha”sidan samarali foydalanish natijasi sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu natija o‘z-o‘zidan emas, balki, mehnat bozorida va kasb-hunar ta’limi sohasida muvofiqlashtirilgan samarali siyosatlarni olib borish zaruriyati bilan belgilanadi. Aks holda, bu imkoniyatlar tahdidlarga aylanishi mumkin.

Демографический    дивиденд       (англ. Demographic dividend) – выступает в качестве результата            эффективного            использования «демографического окна возможностей». Этот результат не является автоматическим, а обусловлен        проведением        эффективной скоординированной            политики        в     области профессионального образования и рынка труда. В противном случае эти возможности могут трансформироваться в угрозы.