Bolalar o‘limi

Bolalar o‘limi (ingl. Child mortality) – bu tushunchaga nisbatan umumqabul qilingan mezon mavjud emas. Eng avvalo bu tushuncha go‘daklar o‘limi sinonimi sifatida ishlatilgan. Hozirgi vaqtda xalqaro solishtirishga ko‘ra bolalar o‘limi deganda 5 yoshgacha bo‘lgan bolalar o‘limi tushuniladi. Tegishli ko‘rsatkich hayot jadvali bo‘yicha tug‘ilganidan 5 yoshgacha o‘lish ehtimoli sifatida hisoblanadi.

Детская смертность (англ. Child mortality) – в отношении этого понятия отсутствуют общепринятые критерии. Прежде это понятие употреблялось как синоним младенческой смертности. В настоящее время под детской смертностью при международных сравнениях понимается смертность детей в возрасте до 5 лет. Соответствующий показатель рассчитывается как вероятность смерти от рождения до 5 лет по таблицам дожития.