Bepushtlik

Bepushtlik (ingl. Infertility) (demografiyada) – insonning yoki nikohdagi juftlikning farzandli bo‘lishga bo‘lgan har qanday qodirsizligi. Bepushtlik er va xotinning ikkalasi yoki birida farzand qo‘rishga qobiliyatsizligi yoki ayolning homilador bo‘laolmasligi va tirik bola tug‘aolmasligi oqibatida ro‘y berishi mumkin. Tug‘ilishning omili sifatida o‘rganiladi. Kontratsepsiyadan foydalanish bilan bog‘liq ixtiyoriysiz (fiziologik) va qasddan qilingan bepushtlik mavjud. Qasddan qilingan bepushtlik, farzand tug‘ilishini kechiktirish va to‘xtatish bilan bog‘liq holda vaqtincha bo‘lishi mumkin. Tibbiyot statistikasida faqat ixtiyoriysiz bepushtlik hisobga olinadi, u birlamchi va ikkilamchiga bo‘linadi, qaysiki birlamchida ayol (nikoh juftligi) me’yordagi jinsiy hayotda yashaydi, ammo hech qachon tirik farzand ko‘rmaydi, ikkinchisida esa reproduktiv siklni noto‘g‘ri boshqarish natijasida bitta yoki bir nechta bola tug‘ilganidan keyin bepushtlik boshlanadi. Agar ayol kontratsepsiya vositalarini qo‘llamasdan turib bir yil davomidagi muntazam jinsiy hayotda hech qanday homilador bo‘lmasa, bunday nikoh bepusht hisoblanadi. Bepusht nikoh juftliklarining salmog‘i 15 % ga yetmoqda.

Бесплодие (англ. Infertility) (в демографии) – всякая неспособность человека или брачной пары иметь детей. Бесплодие может быть вызвано неспособностью одного или обоих супругов к зачатию или тем, что женщина не может выносить и родить живого ребенка. Изучается как фактор рождаемости. Различают непроизвольное (физиологическое) и преднамеренное бесплодие, связанное с использованием контрацепции. Преднамеренное бесплодие может быть временным, связанным с откладыванием рождений, и окончательным. В медицинской статистике учитывается только непроизвольное бесплодие, которое подразделяется на первичное, при котором женщина (брачная пара), живущая нормальной половой жизнью, никогда не имела живорождений, и вторичное, которое наступило после рождения одного или нескольких детей, либо в результате неадекватного регулирования репродуктивного цикла. Брак считается бесплодным, если беременность у женщины не наступает в течение года регулярной половой жизни без применения каких-либо мер контрацепции. Доля бесплодных брачных пар достигает 15%.