Akkumulyatsiya jarayoni

Akkumulyatsiya jarayoni – bu ketma-ketlikdagi amallarga bo‘lingan tug‘ilishning yig‘indi koeffitsientining hisoblanishidir, shu sababli 50 yoshga qadar yig‘ilgan tug‘ilishlar soni berilgan shartli avlodning tug‘ilishning yig‘indi koeffitsientiga teng bo‘ladi.