Ajralish koeffitsiyenti

Ajralish koeffitsiyenti (ingl. Divorce rate) (yoki ajralishning umumiy koeffitsiyenti)- mazkur yildagi ajralishlar sonini xar 1000 ta aholiga nisbatini ifodalaydi. Bu ko‘rsatkich nikohni bekor qilayotganlar sonidan emas, balki ajralishlar miqdoridan kelib chiqib hisoblanadi.

Коэффициент разводимости (англ. Divorce rate) (или общий коэффициент разводимости) показывает количество разводов на 1000 человек населения в данном году. Этот показатель рассчитывается исходя из количества разводов, а не из числа людей, расторгающих брак.