Aholining yosh tarkibi

Aholining yosh tarkibi (ingl. Age structure of population) – demografik jarayonlar borishini o‘rganish maqsadida aholining yosh guruhlari va yosh kontingentlari bo‘yicha taqsimlanishi. Aholi yosh tarkibida bir yillik, 5 yillik (ayrim hollarda 10 yillik va undan yuqori) guruhlar taqdim etiladi, binobarin, tor demografik maqsadlar, huddi shunday ijtimoiy-iqtisodiy tahlillar uchun aholining o‘ziga xos kontingentlari ajratiladi. Chunonchi, aholida0-14 yosh bolalar, 15-59 yosh yoshlar va o‘rta yoshdagi aholi, 60 yosh va undan katta yoshdagi keksa aholi guruhlari ajratiladi. Iqtisodiy tahlil maqsadi uchun mehnatga layoqatli yoshgacha (0–15 yosh), mehnatga layoqatli (16-54 ayollar uchun va 16-59 erkaklar uchun) va mehnatga layoqatli yoshdan katta (55 yosh va undan katta ayollar va 60 yosh undan kattalar erkaklar uchun) aholiga ajratiladi. Mustaqil yosh kontingentlari reproduktiv yoshdagi (15-49 yosh) ayollar va nikoh yoshidagi aholiga tegishli bo‘lib, ularning qo‘yi chegarasi mamlakatning qonunchiligiga muvofiq belgilanadi.

O‘zbekiston aholisining yosh guruhlari bo‘yicha taqsimlanishi (foizda)

Возрастная структура населения (англ. Age structure of population) – распределение населения по возрастным группам и контингентам в целях изучения эволюции демографических процессов. В возрастной структуре население представлено в виде однолетних или 5-летних групп (реже – 10-летних и более), однако в целях как узко демографического, так и социально-экономического анализа в нем выделяют специфические контингенты населения. Так, выделяют группу детей 0–14 лет, население молодых и средних возрастов 15–59 лет, пожилое население в возрасте 60 лет и старше. Для целей экономического анализа выделяют дотрудоспособное (0–15 лет), трудоспособное (16–54 года для женщин и 16–59 лет у мужчин) и пост трудоспособное население (55 лет и старше для женщин и 60 лет и старше для мужчин). Самостоятельные возрастные контингенты представляют собой женщины репродуктивного возраста (15–49 лет) и население бракоспособного возраста, для которого устанавливается лишь нижний предел в соответствии с законодательством страны. (Демографический понятийный словарь /Под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2003, стр. 49-53).