Aholining takror barpo bo‘lishi

Aholining takror barpo bo‘lishi (ingl. Reproduction of population)-Bunda bir avlod vakillarining yangi bir avlod vakillari bilan uzluksiz almashinishi orqali ma’lum kishilar miqdorining doimiy yangilanib borish jarayoni tushuniladi. Aholi takror barpo bo‘lishi mohiyatan uni tashkil etuvchi ikki jarayonning o‘zaro ta’siri hisoblanadi: tug‘ilish va o‘lim. Aholi takror barpo bo‘lishining uch turi ajratiladi: kengaygan, bunda yosh avlod vakillari miqdor jihatdan kattalarga nisbatan ko‘p bo‘ladi; qisqargan, bunda yosh avlod vakillari miqdor jihatdan katta yoshdagilardan kam bo‘ladi va oddiy, bunda katta avlod vakillari va yosh avlod vakillari miqdoriga ko‘ra teng bo‘ladi. Aholi takror barpo bo‘lishi turlari tarixiy alamashinish umumiy tendensiyalariga qaramasdan, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jihatdan bir-biridan turlicha farq qiladigan mamlakatlarda va turli etnik guruhlarda, bu almashinish bir vaqtning o‘zida amalga oshmadi va oshmayapti. Bundan tashqari, aholi takror barpo bo‘lishining har ikki tomonidagi, ya’ni tug‘ilish va o‘lim miqdoridagi o‘zgarishlar darajasi va jadalligi turli aholi uchun uning tartibi turlicha bo‘lishini tavsiflaydi. Aholi takror barpo bo‘lish tartibi uning miqdoriy o‘lchovini anglatadi va xuddi tug‘ilish tartibi singari o‘lim tartibini ham birlashtiradi, bu mos ravishda aholi takror barpo bo‘lish ko‘rsatkichlarida (ayollardagi aholi takror barpo bo‘lishining brutto va netto koeffitsiyentlarida) ifodalanadi.

Воспроизводство населения – под этим процессом понимается постоянное возобновление определенной совокупности людей путем непрерывного замещения одних поколений другими. Воспроизводство населения – это по сути взаимодействие двух составляющих его процессов: рождаемости и смертности. Различают три типа воспроизводства населения: расширенное, когда младшие поколения по своей численности больше, чем старшие; суженное, здесь младшие поколения численно меньше старших; и простое, при котором численности младших и старших поколений равны. Несмотря на общую тенденцию смены исторических типов воспроизводства населения, эта смена в странах с различным уровнем социально-экономического развития и в разных этносах совершалась и совершается не в одно и то же время. Более того, уровни и интенсивность изменений обеих сторон воспроизводства населения – рождаемости и смертности, т.е. того, что характеризует его режим, различны для разных населений. Режим воспроизводства населения представляет его количественную меру и объединяет как режим рождаемости, так и режим смертности, что соответственно выражается в показателях воспроизводства (брутто – и нетто- коэффициентах воспроизводства женского населения) (Демографический понятийный словарь / Под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2003, – стр. 50-53).