Aholining tabiiy o‘sishi

Aholining tabiiy o‘sishi – ma’lum bir davrda jami tug‘ilganlarning jami o‘lganlarga nisbatan absolyut miqdorlari farqi (ushbu farq musbat yoki manfiy miqdor bo‘lishi mumkin)