Aholining tabiiy harakati

Aholining tabiiy harakati (ingl. Natural movement of population) – mazkur kalendar davri oralig‘ida, ma’lum hududda qayd etilgan muayyan aholi to‘plamida tug‘ilgan va o‘lganlar umumiy yig‘indisining qabul qilingan nomi. “Tabiiy harakat” atamasi aholi harakatining boshqa turiga, ya’ni bevosita uning hududiy almashinishidan aholi soni va tarkibi o‘zgarishiga olib keladigan -mexanik yoki migratsion turiga qarama qarshi holda vujudga kelgan. Keyinchalik bu atama tug‘ilish va o‘lim ko‘rsatkichlariga, so‘ngra jarayonlarning o‘ziga nisbatan tarqalgan. Tabiiy harakatga nikoh va ajralish hamda shunga mos ravishda nikohlanish va ajralish jarayonlari ham taalluqlidir, holbuki, ular aholining miqdoriy va tarkibiy ko‘rsatkichlari o‘zgarishiga bevosita ta’sir etmaydi.

Естественное движение населения (англ. Natural movement of population) – принятое название совокупности рождений и смертей в некоторой совокупности населения, на определенной территории, регистрируемых в данный календарный период времени. Термин «естественное движение» возник в противовес другому виду движения населения – механическому или миграционному, подразумевающему изменение численности и состава населения посредством его пространственных перемещений. Впоследствии термин был распространен на показатели рождаемости и смертности, а затем и на сами процессы. К естественному движению также относят браки и разводы и, соответственно, процессы брачности и разводимости, хотя они непосредственно не влияют на изменение количественных и структурных параметров населения.