Aholining migratsion saldosi (o‘sishi yoki kamayishi)

Aholining migratsion saldosi (o‘sishi yoki kamayishi) – ma’lum bir davrda muayyan hududga kelgan aholi soni va ushbu hududdan ketgan aholi soni o‘rtasidagi absolyut miqdordagi farq bo‘lib, musbat (agar kelganlar soni ketganlar sonidan ko‘p bo‘lsa) yoki manfiy (agar kelganlar soni ketganlar sonidan kam bo‘lsa) miqdor bo‘lishi mumkin