Aholining ko‘payish koeffitsiyenti

Aholining ko‘payish koeffitsiyenti (ingl. Population growth rate) – bu ma’lum bir yilda aholining tabiiy ko‘payishi va sof migratsiyasi hisobiga ushbu yilda aholi sonining o‘sishini (yoki qisqarishini) foizlarda ifodalangan holda ifodalaydigan ko‘rsatkich. Ko‘payish koeffitsiyentida barcha aholi ko‘payish komponentlari: tug‘ilish, o‘lim va migratsiya hisobga olinadi. Buni, garchi ba’zan shunday bo‘lib tursada, tug‘ilishning umumiy koeffitsiyenti bilan chalkashtirib yubormaslik lozim.

Ko‘payish koeffitsiyenti tabiiy ko‘payish va sof migratsiya ko‘rsatkichlari yordami bilan ham hisoblanishi mumkin.

Tug‘ilish koeffitsiyenti va aholining o‘sishi o‘ziga xos tebranishlarga ega. Ko‘payish koeffitsiyenti pasayishi har doim ham ma’lum hudud aholi soni qisqarayotganligini anglatmaydi. Ba’zan bu aholi o‘sish sur’ati sekinlashganligini ko‘rsatadi. Ko‘payish koeffitsiyenti manfiyligi hududda aholi soni kamayib ketganligini bildiradi.

Коэффициент прироста населения (англ. Population growth rate) – показатель, отражающий рост (или сокращение) численности населения в данном году вследствие естественного прироста и чистой миграции, выраженный в процентах от численности населения в данном году. Коэффициент прироста учитывает все компоненты прироста населения: рождаемость, смертность и миграцию. Его не нужно путать с коэффициентом рождаемости, хотя иногда это случается.

Коэффициент прироста также может быть рассчитан с помощью показателей естественного прироста и чистой миграции: