Aholining iqtisodiy tarkibi

Aholining iqtisodiy tarkibi kishilarning tirikchilik vositalari manbalariga egaligini, mashg‘ulot turlarini va iqtisodiyotning muayyan sohalariga mansubligini aks ettiradi.