Aholini takror barpo bo‘lishining sof koeffitsiyenti

Aholini takror barpo bo‘lishining sof koeffitsiyenti (ingl. Net reproduction rate) (aholi takror barpo bo‘lishining netto-koeffitsiyenti Byok-Kuchinskiy koeffitsiyenti) – ayol avlodining o‘rnini bosishning miqdoriy o‘lchovidir, onalar avlodining qizlar avlodi bilan almashinishidir. Aholini takror barpo bo‘lishining netto-koeffitsiyenti aholini takror barpo bo‘lishining koeffitsiyentlar tizimida markaziy o‘rinni egallaydi va aholini takror barpo bo‘lish tartibini umumlashtiruvchi xususiyatga ega. Aholi takror barpo bo‘lishining netto-koeffitsiyenti ayol uchun ham erkak uchun ham hisoblab chiqilishi mumkin, ammo aksariyat hollarda ayollar uchun ishlatiladi. Bu umri mobaynida reproduktiv davri oxiriga qadar yashagan bir ayoldan tug‘ilish va o‘lim darajasining joriy holatida tug‘ilgan qizlarning o‘rtacha sonini ifodalaydi. Soddalashtirilgan tarzda aholi takror barpo bo‘lishining netto-koeffitsiyenti quyidagi formula bo‘yicha hisoblanishi mumkin:

Rо = RIx,

 bu yerda R – aholi takror barpo bo‘lishining brutto- koeffitsiyenti, lx- farzandlarning tug‘ilishida onaning o‘rtacha yoshiga yetgan ayollar soni, bu yosh 26 dan 30 yoshgacha bo‘lgan davr oralig‘ida tebranib turadi.

Чистый коэффициент воспроизводства населения (англ. Net reproduction rate) (нетто-коэффициент воспроизводства населения, коэффициент Бёка-Кучинского) – количественная мера замещения женского поколения, поколения матерей поколением дочерей. Нетто[1]коэффициент воспроизводства населения (Ro) занимает центральное место в системе коэффициентов воспроизводства населения и является обобщающей характеристикой режима воспроизводства населения. Нетто-коэффициент воспроизводства населения может быть исчислен как для женского, так и для мужского населения, однако в подавляющем большинстве случаев используется для женского населения. Он представляет собой среднее число девочек, рожденных за всю жизнь одной женщиной, дожившей до конца репродуктивного периода, при данных уровнях рождаемости и смертности. Упрощенно нетто-коэффициент воспроизводства населения может быть вычислен по формуле:

Ro = Rlx,

где R – брутто-коэффициент воспроизводства населения; lx – число женщин, доживающих до среднего возраста матери при рождении детей, который колеблется в интервале от 26 до 30 лет.