Aholini ro‘yxatga olishning kritik lahzasi

Aholini ro‘yxatga olishning kritik lahzasi (ingl. Critical moment of census) – butun mamlakat uchun aniq, yagona vaqt bo‘lib, aholini ro‘yxatga olishda olinadigan barcha ma’lumotlarning boshlanish va tugash muddatidir. Aholini ro‘yxatga olish dasturida ko‘zda tutilgan hamma demografik va boshqa hodisalarni hisobga olishda, uni o‘tkazish davomiyligi qanday bo‘lishidan qa’tiy nazar, kritik lahzadagi holati bo‘yicha qayd etiladi. Bu lahza boshlanganidan keyin tug‘ilganlar hisobga olinmaydi, bu paytda ular hali tug‘ilmagan bo‘lishadi; aksincha kritik lahza boshlanganidan keyin o‘lganlar aholi ro‘yxati davrida huddi tiriklar sifatida hisobga olinadi. Shunga o‘xshash holda ro‘yxatga olishda nikoh holati (nikoh yoki ajrashishni qayd etish sanasi bo‘yicha) va aholining ijtimoiy-demografik xususiyatlari qayd qilinadi.

Aholini ro‘yxatga olish kritik lahzasi tamoyillariga amal qilmasdan mavjud aholini aniq hisoblash mumkin emas. Odatda kritik lahza ro‘yxatga olish birinchi kuni arafasida tunning yarmiga belgilanadi, ma’lumki ro‘yxatga olish odamlarning yashash joyi bo‘yicha o‘tkaziladi va ularning aksariyati tungi vaqtda uyida bo‘lishadi. (Демографический понятийный словарь /Под ред. проф. Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2003, – стр.143).

Критический момент переписи населения (англ. Critical moment of census) – точный, единый для всей страны, момент времени, к которому приурочиваются все сведения, получаемые при переписи населения. Все демографические и иные события, учет которых предусмотрен программой переписи, вне зависимости от продолжительности ее проведения, регистрируются по состоянию на критический момент. Так, родившиеся после наступления этого момента не учитываются, так как в тот момент они еще не родились; напротив, умершие после наступления критического момента переписи населения учитываются как живые. Аналогичным образом в переписи фиксируется брачное состояние (по дате заключения брака или развода) и другие социально-демографические характеристики населения.

Без соблюдения принципа критического момента переписи населения невозможно точное исчисление наличного населения. Обычно критический момент устанавливается на полночь накануне первого дня переписи, поскольку перепись проводится по месту жительства людей и большинство их в ночное время находится дома.