Aholini ro‘yxatga olishning asosiy maqsadi

Aholini ro‘yxatga olishning asosiy maqsadi Aholini ro‘yxatga olishning asosiy maqsadi O‘zbekiston Respublikasida aholi tarkibining holati va rivojlanish dinamikasi haqida mamlakatni sotsial-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy rivojlantirish sohasidagi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlarini belgilash va amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan ishonchli va xolis axborotni olishdan iboratdir.

 Основная цель переписи населения Основной целью переписи населения является получение достоверной и объективной информации о состоянии и динамике развития структуры населения в Республике Узбекистан, необходимой для определения и реализации приоритетных направлений государственной политики в области социально-экономического и общественно-политического развития страны.