Aholini ro‘yxatga olish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi

Aholini ro‘yxatga olish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organi

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi aholini ro‘yxatga olish sohasidagi maxsus vakolatli davlat organidir (bundan buyon matnda maxsus vakolatli davlat organi deb yuritiladi).

Maxsus vakolatli davlat organi:

 • ro‘yxatga olish hujjatlari shakllarini, ro‘yxatga oluvchi xodimlar guvohnomasi shaklini ishlab chiqadi va tasdiqlaydi;
 • Aholini ro‘yxatga olish dasturini va ro‘yxatga olish varag‘ining shakllarini ishlab chiqadi;
 • ro‘yxatga olish varaqlari tayyorlanishini va hududlarga yetkazilishini ta’minlaydi;
 • aholini ro‘yxatga olishni o‘tkazish to‘g‘risida aholini xabardor qilishga doir ishlarni muvofiqlashtiradi;
 • ro‘yxatga oluvchi xodimlarni tanlab olish va o‘qitish tartibini, shuningdek shaxsga doir ma’lumotlarga ishlov berish tartibini belgilaydi va ularga ishlov berishni amalga oshiradi;
 • ro‘yxatga olish varaqlari va boshqa ro‘yxatga olish hujjatlarining saqlanishi (shu jumladan vaqtincha saqlanishi), yo‘q qilinishi tartibini belgilaydi;
 • ro‘yxatga olish varaqlari va boshqa aholini ro‘yxatga olish hujjatlarini saqlash va yo‘q qilishni ta’minlaydi.

Специально уполномоченный государственный орган в области переписи населения

Специально уполномоченным государственным органом в области переписи населения является Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (далее — специально уполномоченный государственный орган).

Специально уполномоченный государственный орган:

 • разрабатывает и утверждает формы переписной документации, форму удостоверения переписного персонала;
 • разрабатывает Программу переписи населения и формы переписного листа;
 • обеспечивает изготовление переписных листов и доведение их до регионов;
 • координирует работу по информированию населения о проведении переписи населения;
 • определяет порядок набора и обучения переписного персонала, а также порядок обработки персональных данных и осуществляет их обработку;
 • устанавливает порядок хранения (в том числе временного хранения), уничтожения переписных листов и иной переписной документации;
 • обеспечивает хранение и уничтожение переписных листов и иной переписной документации.