Aholini ro‘yxatga olish dasturi

Aholini ro‘yxatga olish dasturi

Shaxsga doir ma’lumotlarni yig‘ish amalga oshiriladigan savollar ro‘yxati Aholini ro‘yxatga olish dasturidir. Aholini ro‘yxatga olish dasturi quyidagi savollarni o‘z ichiga oladi:

 • familiyasi, ismi, otasining ismi;
 • tug‘ilgan sanasi va joyi;
 • yoshi;
 • jinsi;
 • millati;
 • fuqaroligi;
 • yashash joyi (turgan joyi);
 • tillarni bilishi;
 • ma’lumoti;
 • nikoh holati;
 • bolalarining soni;
 • uy xo‘jaligi tarkibi;
 • uy-joy sharoitlari;
 • bandligi;
 • yashash uchun mablag‘lar manbalari;
 • migratsiya (ichki va tashqi).

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan Aholini ro‘yxatga olish dasturiga qo‘shimcha ravishda boshqa savollar kiritilishi mumkin. Javoblari davlat sirlariga va qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sirga taalluqli axborotni o‘z ichiga olishi mumkin bo‘lgan, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini buzuvchi savollar kiritilishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Ro‘yxatga olish varag‘ining shakllari Aholini ro‘yxatga olish dasturi asosida ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.

 Программа переписи населения

Программой переписи населения является перечень вопросов, по которым осуществляется сбор персональных данных. Программа переписи населения содержит следующие вопросы:

 • фамилия, имя, отчество;
 • дата и место рождения;
 • возраст;
 • пол;
 • национальность;
 • гражданство;
 • место жительства (место пребывания);
 • владение языками;
 • образование;
 • состояние в браке;
 • количество детей;
 • состав домохозяйства;
 • жилищные условия;
 • занятость;
 • источники средств к существованию;
 • миграция (внутренняя и внешняя).

По решению Кабинета Министров Республики Узбекистан в Программу переписи населения могут быть дополнительно включены иные вопросы. Не допускается включение вопросов, ответы на которые могут содержать информацию, относящуюся к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне, нарушающую права, свободы и законные интересы граждан. На основе Программы переписи населения разрабатываются и утверждаются формы переписного листа.