Aholi migratsiyasi

Aholi migratsiyasi (ingl. Population migration) (lotincha “migratio”- ko‘chish) – bu bir hududdan ikkinchi bir hududga chegaralardan o‘tib aholining yashash joyini butunlay yoki uzoq va qisqa muddatga almashinishidir. Aholi migratsiyasini migratsiya oqimlari vujudga keltiradi, “migratsiya” tushunchasi ko‘plik sonda ishlatiladi – “migratsiya”, “xalqaro migratsiya” va boshqalar.

Миграция населения (англ. Population migration) (от лат.Migratio – переселение) – перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более или менее длительное время. Поскольку миграция населения складывается из миграционных потоков, понятие «миграция» употребляют и во множественном числе – «миграция», «международная миграция» и т.д.