Aholi jinsi bo‘yicha tarkibi

Aholi jinsi bo‘yicha tarkibi (ingl. Population structure by sex) – aholi jinsi bo‘yicha erkaklarga va ayollarga bo‘linadi, o‘rtasidagi nisbatdan jinsiy tarkib tashkil topadi. Aholining jinsiy tarkibi demografik va ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta’sirida shakllanadi. Demografik omillar, tug‘ilganlar orasida qizlar va o‘g‘il bolalarning nisbati, migratsiya jarayoni, erkaklar va ayollar o‘limi darajasidagi farqlar hisoblanadi. Ijtimoiy-iqtisodiy omillarga ishlab chiqarish kuchlarining joylashuvi, jamiyatda ayollarning o‘rni va urushlar kiradi. Har yuzta qizga 5-6 ta o‘g‘il bola ko‘p tug‘iladi, bu esa aholida erkaklarning ulushi o‘sishiga keng miqyosda erkaklar o‘rnining ko‘proq almashinishiga olib keladi. Binobarin, erkaklar o‘limining ko‘pligi oqibatida, yoshi kattalashgani sari jinslar o‘rtasidagi farq asta-sekin tenglashib boradi va katta yoshdagi guruhlarga kelib ayollar ustunlikka ega bo‘lishadi. Hududlararo aholi almashinishida erkaklar ko‘proq ishtirok etishadi, shuning uchun aholisi ko‘chib ketayotgan hududlarda, har doim ayollar salmog‘i, ko‘chib kelayotganlar tarkibida esa erkaklar salmog‘i oshib boradi.

Aholi statistikasida jinsiy tarkibni miqdoriy tavsiflash uchun mutloq va nisbiy ko‘rsatkichlardan foydalanadi. Mutloq ko‘rsatkichlarga erkak va ayollar soni kiradi; ayollarning erkaklardan mutloq ko‘pligi, bu ayollar va erkaklar sonining farqi sifatida hisoblanadi hamda aholida ayollarning erkaklarga qaraganda qancha ko‘p yoki kamligini tavsiflaydi.

Jinsiy tarkibning nisbiy ko‘rsatkichlari umumiy aholida erkak va ayollarning ulushi bilan belgilanadi; har 1000 ta ayolgato‘g‘ri keladigan erkaklar soni; umumiy aholida ayollarning erkaklardan nisbatan ko‘pligi, bu aholida erkak va ayol ulushidagi (birlikdagi ulushidan hisoblab chiqariladi) farqi sifatida aniqlanadi.

Aholi tarkibini jinslar bo‘yicha tahlilida ayollarning erkaklarga nisbatan ko‘rsatkichining ustunligi muhim rol o‘ynaydi, bu aholida ayollar ulushining erkaklar ulushidan qanchaga ko‘p (kam)ligini ko‘rsatadi. Agar jinslar salmog‘ining ortiqchalik ko‘rsatkichli 1 % gachani tashkil etsa, sezilarli emas, agar 1% dan 3 % gacha bo‘lsa-o‘rta va 3 % va undan ko‘p bo‘lsa- aholining jins tarkibida sezilarli nomutanosiblik mavjudligini ifodalaydi.

Aholining jinsiy tarkibi dinamikasini tavsiflash uchun aholida erkaklar ayollarga nisbatan yoki aksincha, necha marta ko‘payib borayotganligini aks ettiradigan o‘sish sur’atini taqqoslash ko‘rsatkichidan, erkaklar va ayollarning o‘sish (ko‘payish) sur’atidan, foydalaniladi.

Структура населения по полу (англ. Population structure by sex) – население по полу делится на мужчин и женщин, соотношение между которыми образует половую структуру. Половая структура населения формируется под влиянием демографических и социально-экономических факторов. Демографическими факторами являются соотношение мальчиков и девочек среди родившихся, различия в уровне смертности мужского и женского населения, миграция. К социально-экономическим относятся размещение производительных сил, положение женщин в обществе, войны. На каждые сто девочек мальчиков рождается на 5—6 человек больше, а это приводит к более широкому замещению мужчин и при прочих равных условиях росту их доли в населении. Однако с возрастом, вследствие более высокой смертности мужчин, пропорция полов постепенно выравнивается и в старших возрастных группах уже преобладают женщины. Территориальным передвижениям в большей степени подвержены мужчины, поэтому в местностях выбытия населения, как правило, увеличивается удельный вес женщин, а в местностях прибытия— удельный вес мужчин.

Для количественной характеристики половой структуры статистика населения применяет абсолютные и относительные показатели. К абсолютным относятся численность мужчин и женщин; абсолютный перевес женщин над мужчинами, который рассчитывается как разность численностей женского и мужского населения и характеризует, насколько женщин в населении больше или меньше, чем мужчин.

Относительными показателями половой структуры являются удельный вес мужчин и женщин в населении; число мужчин в расчете на 1000 женщин; относительный перевес женского населения над мужским, который определяется как разность доли женщин и мужчин в населении (исчисляется в долях единицы).

В анализе структуры населения по полу важная роль принадлежит показателю относительного перевеса женщин над мужчинами, который отражает, насколько доля женского населения больше (меньше) мужского. Если показатель долевого перевеса составляет до 1%, мы имеем незначительную, если от 1 до 3% — среднюю и если 3% и более — существенную диспропорцию половой структуры населения.

Для характеристики динамики половой структуры населения используют темпы роста (прироста) мужчин и женщин, показатель сравнения темпов роста, который отражает, во сколько раз мужское население увеличивается быстрее, чем женское, или наоборот.

(https://studopedia.ru/1_73420_strukturanaseleniya-po-polu-pokazateli-sootnosheniyapolov.html).