Demografik mayl

Demografik mayl (ingl. Demographic behaviour) – farzand tug‘ilishiga, nikoh holatiga, sog‘lig‘i va umr ko‘rish davomiyligiga bo‘lgan munosabatlarda u yoki bu yutuqlarga erishishga qaratilgan harakatlar va munosabatlarning yaxlit tizimidir. Nikohga kirish va uning qayd etilishi, nikohni saqlash yoki bekor qilish, son jihatdan u yoki bu farzandning tug‘ilishi, farzandlar tug‘ilishidan butunlay voz kechish, sog‘liqni yaxshi saqlash yoki uning yomonlashishi-demografik mayl natijalari hisoblanadi.

Поведение демографическое (англ. Demographic behaviour) – система действий и отношений, опосредующих достижение того или иного результата в отношении деторождения, брачного статуса, здоровья и продолжительности жизни. Результатами демографического поведения являются: вступление в брак и его регистрация, отказ от вступления в брак или его регистрации, сохранение или расторжение брака, рождение того или иного числа детей, отказ от рождения детей вообще, сохранение хорошего здоровья или его ухудшение, продолжительность жизни.