Aholi tabiiy ko‘payishi koeffitsiyenti (ingl. Rate of natural population growth/increase) – bu tug‘ilishning o‘limdan ortib ketishi (yoki kamayishi) oqibatida ma’lum bir yilda aholi soni o‘sishini (yoki qisqarishi) promillelarda aks ettiruvchi ko‘rsatkich. Ushbu ko‘rsatkich immigratsiya va emigratsiyaning ta’sirini o‘z ichiga olmaydi.

Tabiiy ko‘payish koeffitsiyenti tug‘ilish va o‘lim koeffitsiyentini qo‘llash yordamida ham hisoblanishi mumkin:

Коэффициент естественного прироста населения (англ. Rate of natural population growth/increase) – это показатель, отражающий рост (или сокращение) численности населения в данном году вследствие превышения (или снижения) рождаемости над смертностью, как правило выраженное в промиллях от численности населения в данном году. Этот показатель не включает в себя влияние иммиграции и эмиграции.

Коэффициент естественного прироста может быть рассчитан с применением коэффициента рождаемости и смертности: