O‘zbekiston Respublikasi aholisining yosh-jins tarkibi 1991-yil