O‘zbekiston Respublikasi aholisining yosh-jins tarkibi 2020-yil