Demografik prognozlashning vazifalari va usullari. Kogort-komponent usuliga kirish (ma’ruza)